Zadetkov: 1598

Vprašanje:

Sem član strelskega društva z dovoljenjem za posest orožja. Kaj se zgodi z mojim orožjem, če nisem več član društva?

 

Odgovor:

Oseba, ki zaprosi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja, mora aktivno sodelovati pri zbiranju dokazil in pri nabavi prvega kosa varnostnega, lovskega ali športnega orožja. 

V kolikor gre za športno orožje, je potrebno priložiti:

 • potrdilo o članstvu v strelski organizaciji,
 • potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ga dobite pri pooblaščenem zdravniku,
 • potrdilo, da:
  • je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem pri pooblaščeni organizaciji; ali
  • je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi, ki urejajo nošenje orožja v državnih organih; ali,
  • je član lovske družine oziroma ima opravljen lovski izpit; ali
  • je varnostnik, ki je opravil preizkus znanja o ravnanju z orožjem v skladu s predpisi o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.

Lovska ali strelska organizacija mora v 30 dneh sporočiti pristojnemu organu vsako prenehanje članstva v organizaciji.

Pristojni organ odvzame posamezniku, ki mu je prenehalo članstvo v lovski ali strelski organizaciji, orožni list za lovsko ali športno orožje, razen če se je vključil v drugo lovsko ali strelsko organizacijo. Na prošnjo posameznika lahko pristojni organ izda dovoljenje za posest takega orožja. Dovoljenje za posest lovskega orožja se ne izda posamezniku, ki mu je prenehalo članstvo v lovski organizaciji, ker ni opravil lovskega izpita.

Pristojni organ po pravnomočnosti odločbe o odvzemu orožja in orožnih listin pozove lastnika, da v treh mesecih najde kupca za odvzeto orožje in strelivo. Če lastnik v tem roku ne najde kupca, pristojni organ izroči odvzeto orožje in strelivo trgovcu, ki je pooblaščen za promet z orožjem, da ga proda.

Za prodano orožje pripada lastniku dosežena cena, zmanjšana za stroške, ki so nastali pri prodaji orožja oziroma streliva.

Če trgovec orožja v šestih mesecih ne proda, ga mora v osmih dneh vrniti pristojnemu organu, ki o tem obvesti lastnika. Na lastnikove stroške pristojni organ orožje izroči v onesposobitev oziroma ga izroči ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve.

Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem orožjem in strelivom.

Če orožja iz tega člena ni mogoče prodati, lastniku orožja ne pripada odškodnina.

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor