MojMaliPravnik.net

 

Splošni pogojiUporaba in sprejem teh splošnih pogojev
 
Ti splošni pogoji veljajo za storitve spletnega portala MojMaliPravnik.net (v nadaljevanju: portal).
 
Ponudnik storitev na tem portalu je Inform, pretok znanja, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ponudnik).
 
Uporabnik ali uporabnica (v nadaljevanju: uporabnik) s klikom na gumb "Pošlji" pod obrazcem, s katerim pošlje vprašanje za nasvet (brezplačni ali individualni - plačljivi), sprejme te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.
 
Storitev:
 • Brezplačni nasvet, pri katerem je vprašanje uporabnika omejeno na (120) stodvajset znakov. Ponudnik prejeto vprašanje (anonimno), skupaj z odgovorom po svoji presoji objavi na portalu.
 • Individualni nasvet (plačljivi), pri katerem vprašanje uporabnika ni omejeno,  vprašanje (skupaj z odgovorom) se ne objavi na portalu in se pošlje na e-naslov uporabnika.
 
S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.
 
 
Nastanek pogodbenega razmerja
 
Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik na portalu pošlje podatke preko za to namenjenih kontaktnih obrazcev.
 
 
Objava brezplačnega odgovora
 
Ponudnik bo uporabniku, ki pošlje svoje vprašanje preko za to namenjenega spletnega obrazca, ponudil brezplačen odgovor.
 
Uporabnik se pri tem strinja, da ponudnik vprašanje, skupaj z odgovorom objavi na svojih spletnih straneh, ter vsebino uporablja tudi v svojih promocijah, ter socialnih omrežjih..
 
V nobenem primeru ponudnik ne bo javno izpostavil ne uporabnika, ne njegovih kontaktnih podatkov, brez njegove vnaprejšnje privolitve.
 
Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da lahko ponudnik v primeru, da vprašanje uporabnika ni jasno postavljeno, da je preobsežno, prezahtevno, ali kakorkoli drugače neprimerno, po svoji presoji zavrne, ter nanj ne odgovori, ter po možnosti uporabnika napoti na uporabo svojih plačljivih storitev, brez da bi moral za to navesti razlog.
 
Ponudnik posamezno sporočilo obravnava kot posamično zaključeno vprašanje in v nobenem primeru ne bo upošteval več ločenih sporočil kot skupno vprašanje. Vsako ločeno sporočilo, ki ga pošlje uporabnik se tako upošteva kot posamezna in zaključena celota, ne glede na morebitna prejšnja ali nadaljnja sporočila, ki jih uporabnik pošlje preko spletnega obrazca, četudi se vsebina večih sporočil navezuje na isto zadevo. Prav tako ponudnik v nobenem primeru ne bo upošteval vprašanj, informacij in pojasnil glede uporabnikovega vprašanja, ki jih bo prejel zunaj predvidenega spletnega obrazca (nor. preko spletne pošte ali po telefonu). 
 
Prav tako je uporabnik seznanjen, da je odgovor na njegovo vprašanje v okviru brezplačne storitve ceni primeren, ter  v primerjavi z ponudnikovimi plačljivimi storitvami, vsebinsko manj dodelan in obsežen. Uporabnik je seznanjen da je zaradi omejenih informacij, ki jih lahko uporabnik posreduje ponudnikov možno, napačno in omejeno razumevanje zadeve in zato lahko pride do napak pri odgovoru na vprašanje.
 
Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru kršitve splošnih pogojev, uporabnika opozori na njegove kršitve. V kolikor uporabnik še vedno ponavlja kršitve določil storitve, si ponudnik pridržuje pravico, da uporabniku omeji, prepove ali onemogoči dostop do brezplačne storitve.
 
 
Promociski popusti
 
Ponudnik lahko svoje storitve ponuja v okviru promocij, pri čemer se zaveže, da bo uporabniku pri zaračunavanju plačljivih storitev upošteval ceno, znižano za obljubljen popust.
 
Za uveljavitev popusta mora uporabnik pri vnosu podatkov v za to prilagojen spletni obrazec, v za to namenjeno vnosno polje vnesti veljavno promocijsko kodo, s katero uveljavlja določen popust, ko pošlje svoje vprašanje.
 
Ob posemičnem naročilu je možno uveljavljati zgojl eno promocijsko kodo. V kolikor bi uporabnik ob posamičnem naročilu uveljavljal več promocijskih kod, se v primeru različnih popustov, upošteva promocijska koda, ki je najbolj ugodna za uporabnika. 
 

Rok za izvedbo storitve in možnost odstopa od pogodbe

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev v okviru Individualnega nasveta opravil najkasneje v dveh (2) delovnih dneh od prejema plačila predračuna. Pri tem se prvi dan roka šteje naslednji delovni dan po prejemu plačila, rok pa se izteče 2. delovni dan ob polnoči.
 
V primeru, da ponudnik oceni, da uporabnikovo vprašanje presega okvire storitve oz. je preveč kompleksno, da bi uporabniku lahko ponudil kvaliteten odgovor, lahko enostransko odstopi od pogodbe (ne opravi storitve), pri čemer mora v roku (2) dveh delovnih dneh uporabniku vrniti morebitno predplačilo. 
 
Ponudnik lahko od uporabnika zahteva dodatne informacije in pojasnila, ter tudi podaljša (2) dvo-dnevni rok za odgovor, pri čemer mora za to dobiti predhodno soglasje uporabnika.
 
Pri odgovorih na brezplačna vprašanja oz. v okviru Brezplačnega nasveta ponudnik ni zavezan z nikakršnimi časovnimi ali drugačnimi roki.
 
 
Izključitev odgovornosti
 
Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik. 
 

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti storitev in informacij objavljenih na portalu, vendar izrecno poudarja, da so vse informacije na portalu uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen. 

Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet. 
 
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve.
 
Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku portala, ki je kot obiskovalec spletnega mesta MojMaliPravnik.net, upošteval nasvet, ki je javno objavljen v okviru brezplačne storitve.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

Uporaba avtorskega dela

Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik vsebine (vprašanja, nasvete), ki jih prejme uporabnik v okviru storitve brezplačne storitve, prosto uporablja, objavlja na portalu in gospodarsko izkorišča in da materialne in druge avtorske pravice na teh delih prosto prenaša na tretje osebe. Pri tem je dolžan varovati zasebnost, poslovne skrivnosti in druge pravice uporabnika.
 
Za spletno objavo plačljivih nasvetov, mora ponudnik predhodno pridobiti soglasje uporabnika.


 
Informacije o ponudniku
 
Inform, pretok znanja d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Matična številka: 1857070000
Davčna številka: SI51464667

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe:
1. Pošiljanje podatkov preko kontaktnega obrazca
2. Prejem e-pošte s predračunom
3. Plačilo predračuna.

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.
 
 
Varstvo osebnih in drugih podatkov
 
Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov ponudniku je  nujno, da lahko ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika in da opravi storitev. Ponudnik uporabnikovih podatkov ne shranjuje razen v namen vodenja evidence namena konunikacije z uporabnikom. Upravljavec v primeru hrambe osebne podatke trajno varuje skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
 
Ponudnik osebnih podatkov uporabnika shranjuje obdeluje v nemen ohranjevanja stika z uporabnikom, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje samo in le, v kolikor uporabnik za to poda izrecno soglasje. To ne velja za vprašanje uporabnika pri brezplačni storitvi, ki je anonimno javno objavljeno na portalu ponudnika. 
 
Za namen obveščanja z elektronsko pošto, komunikacije z uporabnikom in izvajanje storitev hranimo uporabnikov e-naslov. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelujemo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.
 
Vsebino prejetega vprašanja in ostale podatke, ki jih posameznik posreduje v primeru uporabe storitve, hranimo v sistemu ponudnika, ki zagotavlja storitev kontaktnih obrazcev (več o tem), za dokazovanje poslovne komunikacije in jih ne obdelujemo zunaj tega namena. Podatke hranimo do prejema prošnje po izbrisu.

Vaše pravice glede vaših osebnih podatkov pri nas:

 • Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
 • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov
 • Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da ponudnik uporabnikove podatke trajno in takoj izbriše. To velja za vse podatke, ki jih je uporabnik posredoval ponudniku, ne velja pa za vprašanje v primeru brezplačne storitve, ki je anonimno javno objavljeno na portalu ponudnika, saj je objava vprašanja in brezplačnega odgovora na portalu ponudnika pogoj za opravo brezplačne storitve.

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadarkoli prekličete (kar storite s pisno zahtevo na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) ali zahtevate, da vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo, tako da v celoti izbrišemo vaš profil pri na našem portalu. Poleg zahteve o popolnem izbrsu lahko kadarkoli zahtevate, da podatke dopolnimo ali spremenimo.

Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot upravljavec.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

 
 
Izdaja računa

Uporabnik se strinja, da ponudnik izda račun v elektronski obliki in mu ga posreduje na njegov e-naslov.

Ponudnik izda račun v fizični obliki in mu ga posreduje na njegov fizični naslov, na zahtevo uporabnika ali v kolikor ne poseduje podatkov o uporabnikovem elektronskem naslovu.

 

Odstop od pogodbe - vračilo denarja

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe.

Kljub temu pa ima uporabnik, ki iz kakršnegakoli razloga ni zadovoljen z nasvetom, ki ga je prejel v okviru storitve, pravico od ponudnika zahtevati odstop od pogodbe, oz. vračilo plačila, ki ga je uporabnik plačal za pridobitev nasveta. Zahtevo za vračilo plačila oz. odstop od pogodbe mora uporabnik nasloviti na e-naslov ponudnika: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., v roku 3. dni, po prejemu nasveta na svoj e-naslov.

Namesto vračila storitve se lahko stranki dogovorita, da ponudnik dopolni nasvet in ponudi dodatna pojasnila glede originalnega vprašanja, ki ga je posredoval uporabnik v prvotnem vprašanju. V primeru sklenitve takšnega dogovora, uporabnik ni upravičen do vračila plačila oz. odstopa po prejšnjem odstavku.

Uporabnik, ki ne prejme storitve lahko ponudnika pozove k dobavi storitve. Če ponudnik kljub pozivu uporabniku storitve ne dobavi brez nepotrebnega odlašanja ali v dodatnem roku, za katerega se izrecno dogovorita z uporabnikom, lahko uporabnik odstopi od pogodbe o dobavi storitve.

Uporabnik lahko takoj odstopi od storitve, če:

 • ponudnik izjavi ali je iz okoliščin očitno, da ponudnik ne bo dobavil storitve;
 • se uporabnik in ponudnik dogovorita ali je iz okoliščin ob sklenitvi pogodbe o dobavi storitve očitno, da je v pogodbi o dobavi storitve dogovorjen čas dobave bistven za uporabnika, ponudnik pa storitve ne dobavi do tega časa ali v tem času.

Uporabnik odstopi od pogodbe z izjavo, s katero obvesti ponudnika, da odstopa od te pogodbe.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

 
 
Veljavnost splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo od 20.7.2013 in se lahko kadarkoli spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

 
 
 
 
 

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!