Vprašanje:

Hiša ima dva lastnika. DURS daje na dražbo polovico hiše, ki v naravi ni razdeljena. Je možen ugovor na dražbo?
 

Odgovor:

Glede konkretnega ugovora bi bilo potrebno zadevo preveriti bolj podrobno.

Kolikor razumemo je predmet prodaje lastniški delež dolžnika in ne celotna nepremičnina. Zakon o davčnem postopku določa, da je davčna izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje in delež dolžnika v družbi (v nadaljnjem besedilu: delež družbenika) ter iz premoženjskih pravic se lahko opravi le, če davkov ni bilo mogoče izterjati iz njegovih prejemkov, sredstev na računih, terjatev ali iz njegovega premičnega premoženja, ali če tako določa zakon.

Davčno izvršbo na dolžnikovem nepremičnem premoženju in deležu družbenika ter iz premoženjskih pravic opravi sodišče v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.

Zakon o izvršbi in zavarovanju sme sodišče na prelog upnika o začeti izvršbi na solastniški delež nepremičnine obvesti tudi preostale solastnike nepremičnine, katerih deleži niso predmet izvršbe, in jih obvesti, da lahko podajo soglasje, da se nepremičnina proda kot celota, in jih seznani s pogoji prodaje.

e-obrazec - Predlog upnika, da sodišče seznani vse solastnike nepremičnine o nameravani prodaji nepremičnine v izvršbi in da ti lahko podajo soglasje

e-obrazec - Soglasje solastnika k prodaji nepremičnine v izvršbi kot celote

Sodišče s sklepom odloči, da se nepremičnina proda kot celota v primeru, da do izdaje sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine podajo soglasje vsi solastniki.

Po izdaji sklepa o ugotovitvi vrednosti nepremičnine izda sodišče odredbo o prodaji nepremičnine; v njej določi način in pogoje za prodajo ter čas in kraj prodaje, če naj bo nepremičnina prodana na dražbi.

Solastnik ima pri prodaji možnost uveljavljati predkupno pravico. Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oziroma odkupno pravico na nepremičnini, ki je predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če na poziv sodišča takoj po končani javni dražbi oziroma v določenem roku po končani spletni javni dražbi izjavi, da kupuje nepremičnino pod enakimi pogoji in če najpozneje tri delovne dni pred dražbo položi varščino.

Pri izvršbi na nepremičnine ima dolžnik možnost v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi predlagati, naj sodišče dovoli drugo sredstvo izvršbe, torej izvršbo drugega premoženja, ali naj opravi izvršbo na drugi nepremičnini.

e-obrazec - Predlog dolžnika, naj sodišče dovoli izvršbo na druga sredstva ali na drugo nepremičnino

V kolikor se v izvršilnem postopku prodaja družinska stanovanjska hiša ali stanovanje, ima dolžnik pravico stanovati v tej hiši oz. stanovanju kot najemnik še tri leta od dneva prodaje dalje. Za to mora v 60 dneh od prejema sklepa o izvršbi, če je dražbeni narok pred potekom tega roka, pa najkasneje do dražbenega naroka vložiti ustrezen predlog.

e-obrazec - Predlog dolžnika da obdrži pravico do najema stanovanja

Pri izvršbi na stanovanje ali stanovanjsko hišo, ki je dolžnikov dom, zaradi izterjave denarne terjatve, ki je očitno nesorazmerna glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, sme sodišče na predlog dolžnika ali po uradni dolžnosti, če dolžnik predloži ali je sodišču poslano obrazloženo mnenje centra za socialno delo, iz katerega izhaja, da bi takojšnja izvršba ogrozila preživljanje dolžnika ali njegovih družinskih članov, odložiti izvršbo na nepremičnino najdlje za šest mesecev in le enkrat.

e-obrazec - Predlog dolžnika za odlog izvršbe, na nepremičnino, v kateri biva

Več informacij najdete spodaj:

Informiran.si - Nekaj koristnih nasvetov, ki jih morate kot dolžnik poznati o izvršbi

MojMaliPravnik
Brezplačni pravni odgovor

POZOR: Navedene informacije ne predstavljajo ali nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in so zgolj informativni pripomoček, glede katerega ponudnik ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Odgovor je pripravljen na podlagi omejenih informacij in omejenega razumevanja in seznanjenosti s konkretno zadevo, okoliščinami in dejstvi, ki lahko vplivajo in so lahko pomembni za posamezno zadevo, ter glede na takrat veljavno zakonodajo. Zato ga ne gre jemati kot nadomestek konkretnega pravnega nasveta v konkretni pravni zadevi. V primeru potrebe po pravnem nasvetu, je potreben podrobnejši pregled zadeve s strani pravnika. V ta namen pa lahko uporabite tudi možnost Individualnega pravnega nasveta.

Pomagali smo že mnogim...:

 


Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u in spremljaj najnovejše objavljene nasvete, ter ugodnosti in popuste za naše Facebook fane...

Všečkaj MojMaliPravnik.net na Facebook-u!